Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski" obejmuje około 80 kilometrowy odcinek wybrzeża. W Nadleśnictwie Manowo zajmuje ok. 840 ha powierzchni, są to tereny zlokalizowane w okolicach Jeziora Lubiatowskiego pod Koszalinem. Główn cele utworzenia na tym obszarze takiej formy ochrony przyrody jest: zachowanie siedlisk, zbiorowisk roślinnych, miejsc pobytu wielu gatunków zwierząt w tym chronionych, wykorzystanie walorów turystycznych i poznawczych a także zachowanie estetyki krajobrazu.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Radwi"  jest to pas lasów przylegających do rzeki Radew oraz sztucznych jezior Rosnowskiego i Hajki. Są to obszary istotne ze względu na ujęcie wody dla miasta Koszalina i dużą bazę turystyczną zlokalizowaną wokół zbiorników wodnych. Głównymi celami powołania obszaru chronionego krajobrazu na tym terenie są: zachowanie siedlisk, zbiorowisk roślinnych, miejsc pobytu wielu gatunków zwierząt w tym chronionych, zachowanie nie skażonej przyrody w strefie ujęć wody oraz zapewnienie miejsc do wypoczynku, turystyki, wędkowania dla okolicznych mieszkańców i turystów.

W.Stokrocki