Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Manowo z siedzibą w miejscowości Manowo ul. Koszalińska 35, 75-015 Manowo.

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się w centralnej części budynku. Aby się do niego dostać należy pokonać 5 stopni schodowych. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście do siedziby budynku jest możliwe przygotowanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanym z tyły budynku.

Pojazdy parkowane są w wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie siedziby nadleśnictwa.
Po prawej stronie budynku siedziby nadleśnictwa znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Wejście główne oraz wejście zlokalizowane z tyły budynku prowadzą do przestronnego holu, z którego dojdziemy do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście z tego miejsca są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. W przypadku osób niepełnosprawnych pracownik nadleśnictwa przyjdzie do sekretariatu w celu załatwienia sprawy.

Budynek posiada dwie kondygnacje, z holu na obu kondygnacjach rozchodzą się dwa skrzydła. Korytarze przebiegają przez całą długość skrzydła. Dostęp na piętro jest możliwy tylko za pomocą schodów, w budynku brak windy dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze w lewym skrzydle budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. 

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr 94 318 32 91 lub e-mailowo na adres manowo@szczecinek.lasy.gov.pl