Wydawca treści Wydawca treści

Nasiennictwo i selekcja

Celem gospodarki leśnej jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej
i zróżnicowania genetycznego.

         Działania leśników są ukierunkowane w celu zapewnienia ciągłości bytu gatunków drzew i lasów poprzez zbiór, utrzymanie, przechowywanie, prowadzenie, ochronę  i odtwarzanie zasobów genowych oraz pełną dostępność i możliwość ich trwałego użytkowania.

Wszystkie drzewa i drzewostany uznane za wartościowe podlegają pod Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz. U. 2015, poz. 1425 dla podstawowych gatunków panujących w Nadleśnictwie Manowo (So, Md, Św, Jd, Bk, Dbs, Dbb, Brz, Ol) określony został 10 region pochodzenia.

W Nadleśnictwie Manowo bazę nasienną stanowią:

  • wyłączone drzewostany nasienne,
  • gospodarcze drzewostany nasienne,
  • drzewa mateczne,
  • źródła nasion.

Nadleśnictwo Manowo posiada wyłączone drzewostany nasienne  (WDN) sosny zwyczajnej o łącznej powierzchni 20,58 ha. WDN położone są w leśnictwie Mostowo i Osetno.    

 

Według stanu na 01.01.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Manowo wyodrębniono 79 gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN) o łącznej powierzchni 372,21 ha następujących gatunków: So; Św; Bk; Dbb. Drzewostany są na bieżąco użytkowane z pozyskiwaniem szyszek i nasion.


 

Nadleśnictwo Manowo aktualnie ma uznane 14 drzew matecznych (DM): 
2 sztuki Jd i 12 sztuk So.

Źródła nasion (ŻN) są to drzewa rosnące na określonym obszarze, stanowiące leśny materiał podstawowy służący do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego. W Nadleśnictwie Manowo do źródeł nasion zaliczono drzewa gatunków.: Daglezji zielonej; Lipy drobnolistnej; Sosny wydmowej oraz Klonu jaworu.

 

Na terenie Nadleśnictwa Manowo na 01.01.2016 r. zatwierdzonych jest do realizacji 5 bloków upraw pochodnych, w tym:

 

Blok 1 (dla So)  –  łączna powierzchnia     -  84,87 ha;
                         – pochodzenie sadzonek - WDN - Nadleśnictwo Karnieszewice, oddz. 317-319.

Blok 2 (dla So)  – łączna powierzchnia     - 61,13 ha;
                         – pochodzenie sadzonek - WDN - Nadleśnictwo Manowo, oddz.: 605, 606.

Blok 3 (dla Bk)  – łączna powierzchnia     - 20,92 ha;
                         – pochodzenie sadzonek – WDN - Nadleśnictwo Gościno, obręb Dygowo, oddz.25b.

Blok 4 (dla Dbb) – łączna powierzchnia - 21,76 ha;
                          – pochodzenie sadzonek – WDN – Nadleśnictwo Bobolice, oddz.: 41a,b, 42a.

Blok 5 (dla So) – łączna powierzchnia -  98,29 ha;
                        – pochodzenie sadzonek - WDN – Nadleśnictwo Manowo, oddz. 595a.      


Ponadto Nadleśnictwo Manowo ma zatwierdzony do realizacji 1 blok upraw zachowawczych:

Blok 1 (dla Dbb)  – łączna powierzchnia - 26,10 ha;
                           – pochodzenie sadzonek – DZ – Nadleśnictwo Bobolice, oddz. 683c.

 

Według stanu na 1.01.2016 r. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie uprawy pochodne poza blokami następujących gatunków: Soc; Brz; Dbb; Św; Md; Lp; Dg

 

Nadleśnictwo nie posiada szkółek leśnych. Materiał sadzeniowy produkowany jest w ramach zleconej produkcji na szkółkach w Nadleśnictwach: Białogard, Bobolice, Karnieszewic, Miastko oraz szkółkach innych jednostek RDLP Szczecinek.

                       

                                                                                                             B. Urbanowicz