Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Manowo podzielony jest na osiem obwodów łowieckich. Siedem z nich jest wydzierżawionych kołom łowieckim takim jak: „Bekas", „Jeleń", „Bażant", „Żerań". „Oręż" i „Trop". Jeden obwód wyłączony jest z wydzierżawienia i użytkowany jest jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie. Nadleśnictwo nadzoruje bezpośrednio gospodarkę łowiecką nad dwoma wydzierżawionymi obwodami („Jeleń" i „Bażant"). Nad pozostałymi wydzierżawionymi obwodami nadzór sprawują nadleśnictwa ościenne. Natomiast nad obwodem OHZ czuwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Nasze obwody łowieckie zostały zakwalifikowane do obwodów o średniej jakości. Najważniejszą zwierzyną łowną są jelenie, sarny i dziki. Od kilku lat w części zachodniej nadleśnictwa żyją również introdukowane daniele.

M.Traczyński