Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej.

Celem ustanowienia ostoi bioróżnorodności jest zwiększenie różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem. Ostoje zostały wyłączone z użytkowania gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa, ppoż., przejezdności dróg itp.) istnieje możliwość prowadzenia w nich cięć, cięcia te jednak nie mogą w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.

Materiały do pobrania

·         Wykaz ostoi w Nadleśnictwie Manowo